Tên cơ quan: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 - Tòa Nhà B, Trung tâm Hành Chính Tỉnh Kon Tum, - Tổ 8 , Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862.516/ 02603.915.690. Fax: 02603.864.994

E-mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Website: www.snnptnt.kontum.gov.vn