Tên cơ quan: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 - Tòa Nhà B, Trung tâm Hành Chính Tỉnh Kon Tum, - Tổ 8 , Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862.516/ 02603.915.690. Fax: 02603.864.994

E-mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Website: www.snnptnt.kontum.gov.vn


 Ban lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 04 Phó giám đốc
 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

1

Nguyễn Tấn Liêm

Giám đốc

02603.864260 

tanliemkontum@gmail.com

2

Phạm Xuân Khanh

Phó Giám đốc

 002603.912096  

kpxuankhanh45@gmail.com

3

4

Đặng Trần Huân

Huỳnh Văn Liêm

Phó Giám đốc

Phó Giám Đốc

 02603.861181

02603.864584

 

 

4

Y Hằng

Phó Giám Đốc 0914326343