A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, đó chính là điều kiện và cơ sở để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc cho công dân của cơ quan hành chính Nhà nước; loại bỏ, cắt giảm những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà cho công dân. Thông qua, công tác Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) sẽ gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân,  thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình; đồng thời thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính các cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước được giao.

Từ đầu năm đến nay, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: ban hành Kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị; thường xuyên triển khai rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHT không phù hợp; tham mưu thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC trên Công dịch vụ công quốc gia và trên Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh; kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình thực hiện TTHC, thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công khai đầy đủ TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại Bảng thông tin của Chi cục để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân biết cập nhập nghiên cứu.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra và kịp thời đôn đốc, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên công tác cải cách hành chính của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tốt, cụ thể: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ; công chức được phân công nhiệm vụ tiếp nhận và tham mưu giải quyết TTHC có phẩm chất đạo đức tốt, không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và cá nhân; 100% thủ tục hành chính được trả cho tổ chức cá nhân trước hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn; không có tổ chức, cá nhân phản ánh  quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và không có tổ chức, cá nhân phản ánh hành vi gây khó khăn, phiền hà của công chức trực tiếp tiếp nhận và tham mưu giải quyết TTHC.

 

Để đạt được kết quả nêu trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tập trung thực thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức trong công tác cải cách hành chính; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và từng công chức có trách nhiệm tuyên truyền công tác cải cách hành chính cho tổ chức, công dân khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công và nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tiếp tại cơ quan (nội dung tuyên truyền: thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính công ích …);

- Thường xuyên giáo dục để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cho công chức trong thực hiện nhiệm giải quyết TTHC (trong đó chú trọng kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân …); đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát để nhắc nhở, chấn chỉnh công chức thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không được gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân;

- Phân công và gắn rõ trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, gắn kết quả tham mưu thực hiện vụ cải cách hành chính với việc bình xét, phân loại công chức và xét thi đua khen thưởng hàng năm;

- Áp dụng tin học hoá quản lý hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị trong xử lý công việc đảm bảo giải quyết kịp thời, thông suốt và đảm bảo yêu cầu về thực thi công vụ, của tổ chức và công dân;

- Trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị để công chức thực thi và giải quyết kịp thời nhiệm vụ, các thủ tục hành chính;

Để tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục thực hiện Công tác cải cách hành chính tại đơn vị theo quy định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trong công tác chỉ đạo, điều hành: Tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong công chức toàn đơn vị; triển khai thực hiện đảm các các chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính mà cấp trên giao. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về công tác cải cách hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Trong cải cách thể chế: Phải đảm bảo toàn bộ văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển hay văn bản do đơn vị ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; đảm bảo mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả;

- Trong cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền các phương án đơn giản hoặc thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính; cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; đảm bảo tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết theo quy trình nội bộ điện tử được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo quy định pháp luật, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trong cải cách công vụ: Thực hiện việc giải quyết thực thi nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ; tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính thông quan Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Kon Tum; đào tạo, bồi dưỡng công chức trong đơn vị đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay;

- Trong hiện đại hóa hành chính: Thường xuyên rà soát, cập nhập các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hết hiệu lực, mới ban hành. Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và tái cấu trúc các thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính của đơn vị lên Cổng Dịch vụ công trực tuyền của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đảm bảo thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến đối với những thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí.

Hồ Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 248
Hôm qua : 570
Năm 2024 : 133.091
Năm trước : 296.797
Tổng số : 720.398