Tên cơ quan: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

Địa chỉ trụ sở: 508 Duy Tân - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862.516/ 02603.915.690. Fax: 02603.864.994

E-mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Website: www.snnptnt.kontum.gov.vn