Về góp ý dự thảo “Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum bảo đảm sự thống nhất với các chính sách đã được thông qua tại Quyết định số ...

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Thực hiện Công văn số 867/UBND-NC ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; ...

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 411
Hôm qua : 592
Năm 2024 : 128.469
Năm trước : 296.797
Tổng số : 715.776