A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Công văn số 2493/UBND-NC ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả cụ thể như sau:
A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 290/KH-UBND, NGÀY 27/01/2022 CỦA UBND TỈNH
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC:
(Báo cáo số liệu theo các Biểu 01/PCTN, 02/PCTN, 03/PCTN)
1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, TC
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN, TC
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ và toàn diện; thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác PCTN, TC như: các chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC; thực hiện công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị trực thuộc Sở;...
Tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng hình thức lồng ghép trong các cuộc họp của cấp ủy đảng, đoàn thể; các cuộc họp giao ban định kỳ trong tháng.
b. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.
Lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã chỉ đạo kiên quyết, quyết liệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao chiến lược của quốc gia về PCTN và các nhiệm vụ, chương trình của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum về PCTN.
c) Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai 34 văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng (có phụ lục văn bản kèm theo).
d) Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng:
- Tại Khối Văn phòng Sở, Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống tham nhũng; Thanh tra Sở có 05 công chức thanh tra, trong đó 01 công chức được giao nhiệm vụ chính tham mưu công tác PCTN, TC; tại các đơn vị trực thuộc công tác PCTN, TC giao phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu.
đ) Các hình thức đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động. Trong đơn vị trực thuộc, lực lượng Kiểm lâm đã thực hiện được 525 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 23.855 lượt người tham gia. Đăng 123 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm.
- Số lượng tài liệu về PCTN được xuất bản: 0.
- Số lượng băng rôn, áp phích: 0.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực:
a) Thường xuyên thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị:
- Công khai, minh bạch trong mua sắm, trong xây dựng cơ bản bằng hình thức đấu thầu công khai như: Đấu thầu xây dựng các công trình Thủy lợi, đấu thầu mua vật tư, hàng hoá trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án thuộc ngành;
- Thực hiện công khai kế hoạch, quyết định và kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện công khai thủ tục hành chính về phê duyệt, thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy chế hoạt động “một cửa”. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã công khai kế hoạch công tác năm, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách và niêm yết theo đúng quy định;
- Thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực của ngành như đầu tư trồng rừng, công tác giống, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật,  thuốc Thú y,... Tất cả các nội dung phải công khai, Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện công khai đầy đủ, không có nội dung nào không công khai hoặc công khai mang tính hình thức.
* Các hình thức thực hiện công khai, minh bạch là: Công bố tại cuộc họp cơ quan; niêm yết tại trụ sở; thông báo bằng văn bản; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử của Sở...
b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang áp dụng Quy chế Chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-SNN ngày 20/07/2021.
- Tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc: Các định mức, tiêu chuẩn, chế độ được áp dụng nghiêm chỉnh, không có tình trạng áp dụng sai, không đúng quy định của Nhà nước và của cơ quan.
c) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
- Được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên theo quy định; chưa có trường hợp nào vi phạm xảy ra đến mức phải nhắc nhở, có ý kiến phản ánh của nhân dân, ảnh hưởng đến mỹ quan hoặc văn hóa công sở.
- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: không phát sinh.
- Việc tổ chức rà soát xung đột lợi ích, kết quả giải quyết xung đột lợi ích:  không phát hiện có trường hợp phát sinh về xung đột lợi ích.
d) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định:
Trong 9 tháng đầu năm, số công chức phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: 14 (Theo Nghị định số: 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ).
đ) Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.
- Thực hiện Kế hoạch số 3993/KH-UBND, ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 28/11/2021 về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
- Ngày 25/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022.
- Trong 9 tháng đầu năm báo cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng ký giải quyết đối với 98/127 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Áp dụng công nghệ mạng lan, IOffice và thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.
- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện trả lương qua tài khoản 100% (trừ một số Trạm, Ban quản lý ở vùng sâu, vùng xa).
e) Việc thực hiện các quy định về về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:
- Được thực hiện đúng theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách: Trong kỳ báo cáo, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn không có trường hợp nào bị phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, vì vậy chưa có trường hợp nào người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm liên đới khi cán bộ, công chức viên chức dưới quyền bị xử lý vì tham nhũng.
- Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ (trong đó số người: kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ): không;
+ Số người được xác minh tài sản thu nhập; kết quả xác minh: Không;
+ Số cuộc kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; kết quả kiểm tra: Không;
+ Số người bị xử lý do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; hình thức xử lý: Không.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:
- Thực hiện Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2022 (trong đó có lồng ghép thanh tra hành chính với thanh tra phòng, chống tham nhũng) đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1032/QĐ-SNN ngày 28/12/2021. Thanh tra Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính lồng ghép Phòng chống tham nhũng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo Quyết định số 286/QĐ-SNN, ngày 28/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả không phát hiện tham nhũng, tiêu cực.
- Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện: Không
- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo: Không
a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: Không phát hiện trường hợp nào để xảy ra tham nhũng.
b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Không.
c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không.
d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không.
đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không.
e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: Không
f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: Không
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 290/KH-UBND, NGÀY 27/01/2022 CỦA UBND TỈNH
Thực hiện Kế hoạch 290/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022. Ngày 09/02/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch số 12/KH-SNN triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2022 để triển khai kế hoạch đến các phòng ban và đơn vị trực thuộc.
Tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc  luôn xem công tác PCTN, TC là một nhiệm vụ chính trị được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài; nên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, TC, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai; xác định PCTN, TC là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý là quan trọng; phát huy sức mạnh của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN, TC.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Nên trong 9 tháng qua đơn vị đã thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Triển khai hiệu quả các giải pháp, biện pháp trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực nên chưa để xảy ra vi phạm về tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. 100% công chức, viên chức và người lao động đơn vị đã thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về PCTN, TC.
- Tại đơn vị dự báo trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng chống tham nhũng nên sẽ không có trường hợp vi phạm về tham nhũng xảy ra.
- So sánh hiệu quả công tác PCTN, TC kỳ này với kỳ trước hoặc cùng kỳ năm trước: Không tăng giảm
- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN, TC: Tốt
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
- Phương hướng của ngành là tích cực phòng ngừa, kiên quyết chống, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nếu tình trạng tham nhũng xảy ra.
- Nhiệm vụ:
+ Tiếp tục thực hiện việc quán triệt luật phòng, chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong ngành. Tạo mọi điều kiện để phát huy quyền dân chủ của nhân dân, quy chế hóa và công khai các hoạt động công vụ, công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Sở và các bộ phận liên quan để người dân dễ dàng phản ánh tình trạng tham nhũng trong ngành; nghiêm túc thực hiện tốt Kế hoạch 290/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn  năm 2022.
+ Nâng cao nghiệp vụ trong công tác thanh, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn ngừa những sai phạm các quy định trong quản lý nhà nước tại các đơn vị được thanh, kiểm tra. Xử lý nghiêm minh các hành vi có dấu hiệu tham nhũng (nếu có).
- Kiến nghị, đề xuất: Không     
Trên đây báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết quả thực hiện kế hoạch 290/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 639
Hôm qua : 634
Năm 2024 : 109.825
Năm trước : 296.797
Tổng số : 697.132