Thứ tư, 22/05/2024 - 12:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thành phần hồ sơ trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Theo quy định tại Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bãi bỏ Phụ lục V, Phụ lục VI (mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và mẫu Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm) của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, vì vậy trên cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum không đính kèm mẫu đơn đề nghị và mẫu Bản thuyết minh.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thuận lợi, tiết kiệm về thời gian, chi phí, đi lại trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phổ biến các nội dung và cung cấp  biểu mẫu để tổ chức/cá nhân tham khảo sử dụng khi đề nghị thực hiện thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) thành phần hồ sơ gồm:

(1) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh;

(2) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản chính);

(3) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản chính);

(4) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản chính);

(5) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản chính).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các biểu mẫu kèm theo:       

 Mẫu đơn

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………………., ngày....... tháng....... năm …...

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Kính gửi: …………………………………………………….

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: …………………………………………………..

2. Mã số (nếu có):………………………………………………………….

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………..

4. Điện thoại:………………………………..  Fax.......................... Email...............................

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: ……………………………., ngày cấp: …………………………., nơi cấp: ……………………………………………..

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………

     Đề nghị ………………………………………………, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

    

                          

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

 

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao GCNDKKD

- Bản thuyết minh

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện

- Giấy xác nhận tập huấn VSATTP

 

 

 

Mẫu thuyết minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……………., ngày …………. tháng ……….. năm ….

 

BẢN THUYẾT MINH

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ...........................................................................

2. Mã số (nếu có): .......................................................................................................

3. Địa chỉ: ...................................................................................................................

4. Điện thoại: ………………….. Fax: ……………………. Email: .......................

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh

DN nhà nước                                □        DN 100% vốn nước ngoài     □

DN liên doanh với nước ngoài       □        DN Cổ phần                          □

DN tư nhân                                   □        Khác                                     □

                                                              (ghi rõ loại hình)

6. Năm bắt đầu hoạt động: ..........................................................................................

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ......................................

8. Công suất thiết kế: ..................................................................................................

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ..............................

10. Thị trường tiêu thụ chính: ..................................................................................

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

TT

Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh

Cách thức đóng gói và thông tin ghi trên bao bì

Tên nguyên liệu/ sản phẩm

Nguồn gốc/ xuất xứ

 

 

 

 

 

     

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ………………m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : …………………….m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : …………………………………..m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm : …………………………………..m2

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: …………………………….m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ……………………………..m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

 

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Tổng công suất

Năm bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng   □                                Nước giếng khoan      □

Hệ thống xử lý:      Có   □                                Không                        □

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………..

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ………………………………

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:………………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: …………………người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: …………………người.

+ Lao động gián tiếp: …………………người.

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra sức khỏe theo quy định:

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP:

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị...

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và …………. đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

Tên hóa chất

Thành phần chính

Nước sản xuất

Mục đích sử dụng

Nồng độ

 

 

 

 

 

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

9. Phòng kiểm nghiệm

- Của cơ sở □                             Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: …

- Thuê ngoài □                           Tên những PKN gửi phân tích: ………………

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

 

   

                  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
                 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu xác nhận tập huấn

 
  


CƠ SỞ…………………

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ

 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:     /202.../XNTH-KTATTP

 

  sở ………………………………….................................................................

 Địa chỉ:..................................................................................................................

Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:…………………, ngày cấp:……………………………., nơi cấp: …………………………………………….

Xác nhận các ông/bà có trong danh sách sau:

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMND/CCCD

Ngày/tháng/ năm cấp CMND/CCCD

Nơi cấp CMND/CCCD

 

 

 

 

 

 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

 

...................., ngày      tháng      năm 202...

                CHỦ CƠ SỞ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 314
Hôm qua : 825
Năm 2024 : 96.952
Năm trước : 296.797
Tổng số : 684.259