A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28-10-2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện, đảm bảo sát với thực tiễn của địa phương trong từng giai đoạn, cụ thể: Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” (thực hiện trong năm 2021 và 2022); Chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" (thực hiện trong năm 2023 và 2024); chỉ đạo tổ chức biên tập, xuất bản tài liệu “Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người” để sử dụng trong sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện (Năm 2022 ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 17-3-2022; Năm 2023 ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06-02-2023). Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
Đối với công tác phổ biến, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 99 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa với 4.075 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, tổ chức 961 hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW cho 84.786 lượt cán bộ, đảng viên, 959 hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khoá của Trung ương cho 86.865 lượt cán bộ, đảng viên, 894 hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2021 của tỉnh cho 77.226 lượt cán bộ, đảng viên, 717 hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh cho 50.339 lượt cán bộ, đảng viên; Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề toàn khoá, chuyên đề của tỉnh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội, khu dân cư để lãnh đạo thực hiện thường xuyên; chỉ đạo xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên gắn với đăng ký thực hiện chuyên đề của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hàng năm đạt 98% (Đối với Đảng viên lớn tuổi ở khu dân cư có gợi ý mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu riêng theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện). Nội dung đăng ký đã bám sát chuyên đề của tỉnh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đảm bảo trọng tâm, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số cấp uỷ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ, báo cáo kết quả thực hiện trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện cam kết gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nội dung đăng ký làm theo, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân đều nêu rõ nội dung thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác, thể hiện quyết tâm học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác, gương mẫu trong lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Về công tác sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm, 02 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và các mặt của đời sống xã hội. Trên cơ sở lãnh chỉ đạo, triển khai hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, khen thưởng. Trong 02 năm (2021, 2022), toàn tỉnh có 1.164 tập thể và 2.902 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở tất cả các cấp, nhiều điển hình tiên tiến được giới thiệu để Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam biên soạn sách, quay phim, phỏng vấn...; toàn tỉnh đã xây dựng được 1.276 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác, Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: “Cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng uỷ Khối tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”; “Hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong”, “Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên là tấm gương sáng tạo, tự lập cho trẻ noi theo”, “Phòng ở học sinh sạch đẹp, nề nếp”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; “Học Bác về phong cách, thái độ tiếp dân”, “Ngày thứ 5 hướng về cơ sở”, “15 phút thời sự”, “Tuổi trẻ Kon Rẫy học tập và làm theo lời Bác”...
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chú trọng quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay với hình thức đa dạng, phong phú, xuất hiện các tấm gương, điển hình tiên tiến được chia sẻ sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, qua đó đã đẩy mạnh thực hiện hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh.


Bài, ảnh: Lê Ngọc Sơn


Nguồn:https://www.tuyengiaokontum.org.vn/thong-tin-tuyen-truyen/ket-qua-thuc-hien-ket-luan-so-01-kl-tw-cua-bo-chinh-tri-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-05-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-bac-tren-dia-ban-tinh-6422.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 430
Hôm qua : 599
Năm 2024 : 129.548
Năm trước : 296.797
Tổng số : 716.855