A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác tư pháp năm 2023

Ngày 06/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 14/KH-SNN, Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2023 đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nhằm thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó tập trung các nội dung chính của Kế hoạch nhằm tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp của ngành. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo đảm trật tự, …
Chú trọng các nội dung như xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (viết tắt là THPL). Nâng cao chất lượng công tác góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là VBQPPL); chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng VBQPPL để khi ban hành phải đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản của Trung ương và của tỉnh, đồng thời đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể những văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.
Tổ chức triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi THPL, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1). Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu và thực hiện công tác truyền thông về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và Chỉ số B1.
Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 292
Hôm qua : 384
Năm 2024 : 115.898
Năm trước : 296.797
Tổng số : 703.205