A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác Giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2023

Thực hiện Công văn số: 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2023, như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân:
a) Kết quả tiếp công dân:
- Tại Khối Văn phòng Sở: Bố trí 01 công chức thường xuyên tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong  tuần tại Phòng tiếp công dân (Phòng Thanh tra Sở). Trong kỳ báo cáo, Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân vào thứ 5 của tuần cuối tháng theo quy định.
- Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc: Tổ chức tiếp công dân tại phòng tổ chức hành chính hoặc phòng tiếp công dân của cơ quan, đơn vị vào tất cả các ngày làm việc trong tuần tại Phòng tiếp công dân. Riêng lãnh đạo các đơn vị thực hiện tiếp công dân 01 ngày hàng tuần, tháng (theo lịch đã niêm yết tại cơ quan).
- Trong kỳ báo cáo không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo tại phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc.
 b) Nội dung tiếp công dân: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền. Hướng dẫn hoặc chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, phán ánh, kiến nghị có nội dung không thuộc thẩm quyền tới nơi thuộc thẩm quyền để được giải quyết (nếu có).
c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Trong kỳ báo cáo không có vụ việc xử lý qua tiếp công dân.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:
a) Tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Trong kỳ báo cáo, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
b) Phân loại đơn: Không.
c) Xử lý đơn thư:  Không
3. Kết quả giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền: Không
4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Không
5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo:
Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Trong tháng, Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THÁNG 01 NĂM 2023
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung của Nghị định số 55/2022/NĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Thực hiện việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại phòng tiếp công dân và việc tiếp công dân của Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật không để tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp.
- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng (lồng ghép vào các cuộc thanh tra hành chính) trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân …, nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác điều hành đơn vị, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáó.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cấp trên giao.
Trên đây, là nội dung báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 309
Hôm qua : 439
Năm 2024 : 132.582
Năm trước : 296.797
Tổng số : 719.889