Tọa đàm tuyên truyền cách thức sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định ...

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Trong đó công bố 03 thủ tục hành chính nội bộ ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

Quy trình nội bộ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND, phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công bố 02 quy trình nội ...

Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ của 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Để nâng cao chỉ số “Tính minh bạch” theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Kế hoạch số 28/KH-SNN ngày 28/02/2023 về việc khắc phục và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023; Công văn số 529/SNN-VP ngày 03/3/2023 của Sở ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có Danh mục kèm theo). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các thủ tục hành chính: số ...

Số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để thực hiện số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo tại  Công văn số 517/BCĐ-NC ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Kon Tum về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải ...

Quy trình nội bộ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND, Phê duyệt, sửa đổi Quy trình nội bộ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, công bố 06 quy trình nội bộ gồm các lĩnh ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Ngày 13/2, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Thú y.

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND, công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Thú y áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.Theo đó, công bố 02 ...

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Ngày 12/12/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Kế hoạch chi ...

Giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sử người dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu và sổ tạm trú.

Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4066/UBND-NC, về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.Theo Văn bản nêu rõ, trong quá trình ...
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 565
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.326
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.633